Kancelaria Adwokacka

Anna Sacharz – Czarnocka

Nadrzędnym celem Kancelarii jest świadczenie rzetelnej, profesjonalnej i wszechstronnej pomocy prawnej, opartej na długoletnim doświadczeniu, dogłębnej wiedzy, gwarancji dochowania tajemnicy zawodowej i poszanowaniu obowiązujących zasad etyki i godności wykonywania zawodu.

+48 600 230 131​

Zadzwoń i umów się na konsultację

asacharz@poczta.onet.pl

lub skontaktuj się mailowo

Sprawy
cywilne

Kancelaria prowadzi sprawy o charakterze cywilnym przed sądami powszechnymi, zlecane zarówno przez osoby fizyczne , jak i podmioty gospodarcze. Jest to bardzo szeroka kategoria spraw, gdzie mieszczą się też sprawy z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, prawa pracy i odszkodowań.

Sprawy
rodzinne

Kancelaria prowadzi bardzo dużo spraw rodzinnych dotyczących zarówno relacji pomiędzy małżonkami, jak i rodzicami i dziećmi. W tym zakresie mieszczą się sprawy rozwodowe, oraz sprawy związane z podziałem majątku wspólnego

Sprawy
karne

Kancelaria prowadzi sprawy karne, które w praktyce mają bardzo różnorodny aspekt. Klienci oskarżani w sprawach karnych mogą liczyć na kompleksową obsługę ze strony kancelarii, bowiem niejednokrotnie sprawy karne z udziałem klienta generują sprawy cywilne o charakterze rodzinnym i majątkowym.

Porady prawne przez internet

Kancelaria udziela również porad prawnych online. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się ze mną telefonicznie lub mailowo.

Kim jestem?

Nazywam się Anna Sacharz – Czarnocka. Zawód adwokata wykonuję od ponad 20 lat. Zajmuję się sprawami cywilnymi i karnymi. Reprezentuję swoich Klientów przed sądami powszechnymi na terenie całego kraju, ale najczęściej na terenie województwa świętokrzyskiego.

Moja praktyka zawodowa była poprzedzona ukończeniem studiów wyższych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji w 1996 roku, a następnie odbyciem 4 letniej aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach, zakończonej egzaminem adwokackim w 2001 roku.

Usługi dla klienta indywidualnego

W ramach swojej praktyki zawodowej adw. Anna Sacharz – Czarnocka prowadzi sprawy dla Klienta indywidualnego. Jest to największy odsetek spraw w Kancelarii, której celem jest jak największe odciążenie Klienta od trosk związanych z prowadzeniem sprawy i zapewnienie satysfakcji z osiągniętego wyniku. Pomoc dotyczy zarówno porad prawnych , jak i reprezentacji w sprawach przed sądami. Są to sprawy:

Gwarancja dochowania tajemnicy zawodowej i poszanowaniu obowiązujących zasad etyki i godności wykonywania zawodu.

20 lat świadczenia rzetelnej i wszechstronnej pomocy prawnej

manonhandgreen

SETKI

Zadowolonych klientów

handwithgreen

TYSIĄCE

poprowadzonych spraw

icongreen
0 +
Lat pracy

Usługi dla podmiotów gospodarczych

Adwokat Anna Sacharz – Czarnocka świadczy pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych oraz dla instytucji kultury. Jest to pomoc polegająca na kompleksowej obsłudze podmiotu świadczonej cyklicznie lub jednorazowo poprzez prowadzenie jednostkowego postępowania przed sądem.
W ramach współpracy kancelaria:

Gwarancja dochowania tajemnicy zawodowej i poszanowaniu obowiązujących zasad etyki i godności wykonywania zawodu.

20 lat świadczenia rzetelnej i wszechstronnej pomocy prawnej

Może Cię zainteresować

Uprawomocnienie się wyroku

Każde postępowanie sądowe kończy się wydaniem orzeczenia w sprawie. W zależności od rodzaju postępowania może ono mieć postać postanowienia lub wyroku. Orzeczenia końcowego sąd nie doręcza stronie z urzędu, chyba, że było ono wydane na posiedzeniu niejawnym.
Należy zatem śledzić przebieg sprawy i datę wydania orzeczenia, bowiem od daty jego ogłoszenia biegną terminy do wniesienia środków odwoławczych do sądu wyższej instancji, jeśli z danym orzeczeniem się nie zgadzamy. Niekorzystne dla strony, niezaskarżone w terminie orzeczenie uprawomocnia się w terminie tygodniowym, a zawarte w nim rozstrzygnięcia stają się obowiązujące dla stron.

Rozprawa sądowa – co warto wiedzieć

Po zainicjowaniu postępowania sądowego w większości toczy się ono w formie rozpraw przed sądem, w którym biorą udział strony i ich pełnomocnicy, a także inne podmioty, jeśli wymaga tego postępowanie, np. biegli sadowi, kuratorzy.
Jeśli strona otrzymuje z sądu wezwanie na rozprawę to oznacza, że obecność na rozprawie jest obowiązkowa. Jeśli treść pismo z sądu nosi tytuł zawiadomienie, to wolą strony jest udział w takiej rozprawie, a brak stawiennictwa nie wymaga usprawiedliwienia.
Niestawiennictwo na rozprawie strony wezwanej może wiązać się z restrykcjami, jak np. pominiecie dowodu, który miał być przeprowadzony z udziałem tej osoby, a w przypadku osób zgłoszonych w charakterze świadków w sprawie, nawet z nałożeniem kary grzywny.
Ustawodawca wprowadził restrykcyjne sposoby usprawiedliwiania niestawiennictwa strony czy świadka, których obecność na rozprawie jest obowiązkowa. Taka nieobecność / poza sytuacjami losowymi, które każdorazowo są oceniane według uznania Sądu/ są zwolnienia lekarskie potwierdzone przez lekarza biegłego z listy danego sądu okręgowego, w rejonie którego działa dany sąd rejonowy. Lista taka jest udostępniana i aktualizowana na stronie każdego sądu okręgowego.
Postępowanie toczy się niezależnie od udziału w niej strony, jeśli została prawidłowo zawiadomiona. Wskutek takiego postępowania może zapaść wyrok, nie zawsze korzystny dla danej strony. A zatem warto interesować się przebiegiem postępowania, a zwłaszcza wydanym w sprawie orzeczeniem końcowym, bowiem sąd dodatkowo nie będzie informował strony o zakończeniu postepowania.
Są jednak postępowania, które odbywają się bez udziału strony, na tzw. posiedzeniach niejawnych. Dotyczy to postepowań w trybie upominawczym czy nakazowym, kiedy sąd wydaje rozstrzygnięcie na podstawie przedstawionych w sprawie dokumentów. Wówczas orzeczenie wydane na takim posiedzeniu jest doręczanie stronie z pouczeniem o środkach zaskarżenia.

Doręczenia w sprawie

Każda ze stron biorąca udział w postępowaniu sądowym jest zobligowana podać swój adres do doręczeń. Chodzi o adres zamieszkania, to jest miejsce, w którym strona, czy świadek, będą odbierać korespondencję. Nie ma znaczenia tutaj miejsce zameldowania, a miejsce realnego pobytu.
Kiedy nie znamy adresu zamieszkania naszego przeciwnika procesowego czy innego uczestnika postępowania, musimy te okoliczność przed sądem uprawdopodobnić. Wtedy, dla takiej osoby, ustanawiany jest kurator reprezentujący jej interesy przed sądem, jako osoby nie znanej z miejsca pobytu.
Brak odbioru przesyłek z Sądu nie jest dobrym rozwiązaniem, bowiem Sąd może pozostawiać takie zwrócone pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia i prowadzić postępowanie bez naszego udziału, przyjmując, że strona została prawidłowo zawiadomiona.
Ważne jest również informowanie sądu o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń w toku postępowania. Brak tej informacji spowoduje przesyłanie korespondencji na podany wcześniej adres i przebieg postępowania de facto bez naszego udziału.

Może Cię zainteresować

Kancelaria Adwokacka

ul. Warszawskiej 25a/5
25-512 Kielce

oraz filia w Końskich 26-200, na ulicy Łaziennej 13 pok.13