Oferta

Sprawy
cywilne

Kancelaria prowadzi sprawy o charakterze cywilnym przed sądami powszechnymi, zlecane zarówno przez osoby fizyczne , jak i podmioty gospodarcze. Jest to bardzo szeroka kategoria spraw, gdzie mieszczą się też sprawy z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, prawa pracy i odszkodowań.

Sprawy
rodzinne

Kancelaria prowadzi bardzo dużo spraw rodzinnych dotyczących zarówno relacji pomiędzy małżonkami, jak i rodzicami i dziećmi. W tym zakresie mieszczą się sprawy rozwodowe, oraz sprawy związane z podziałem majątku wspólnego

Sprawy
karne

Kancelaria prowadzi sprawy karne, które w praktyce mają bardzo różnorodny aspekt. Klienci oskarżani w sprawach karnych mogą liczyć na kompleksową obsługę ze strony kancelarii, bowiem niejednokrotnie sprawy karne z udziałem klienta generują sprawy cywilne o charakterze rodzinnym i majątkowym.

W ofercie kancelarii

Podstawowymi warunkami sukcesu jest zaufanie i kontakt osobisty, dlatego też kładę na nie duży nacisk, ponieważ w połączeniu z intensywną pracą są one kluczem do długotrwałej i ścisłej współpracy.

Wysokość honorarium adwokackiego za udzieloną pomoc prawną jest każdorazowo ustalana indywidualnie, z uwzględnieniem charakteru powierzonej sprawy oraz niezbędnego, przewidywanego nakładu pracy w celu jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
W przypadku zlecenia obsługi prawnej przez przedsiębiorców i inne instytucje istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną, obejmującą m.in.:
przygotowanie dokumentacji do sprawy sądowej

Przygotowanie pozwów, wniosków w sprawach cywilnych, rodzinnych, spadkowych, z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i odszkodowań. Każdorazowo sporządzany pozew czy wniosek jest konsultowany z klientem przed jego złożeniem do sądu oraz uzupełniany przez dostarczany przez klienta materiał dowodowy w postaci dokumentacji i danych osobowych podawanych przez stronę.

reprezentacja przed sądem

Reprezentacja przed sądami wszystkich instancji, urzędami i innymi instytucjami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy, oskarżyciela posiłkowego czy prywatnego, kuratora w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, spadkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i odszkodowań.

pomoc prawna świadczona drogą internetową

Kancelaria świadczy pomoc prawna za pomocą środków komunikowania się na odległość. Dotyczy to zwłaszcza klientów, którzy mieszkają za granicą i nie mają możliwości odbycia bezpośredniego spotkania w kancelarii. Poza drogą mailową Kancelaria honoruje kontakt za pomocą powszechnych komunikatorów jak WhatsApp i Messenger.

sporządzanie i opiniowanie umów i pism prawnych

Prawidłowo skonstruowana umowa pozwala uniknąć niespodziewanych komplikacji i kosztów oraz niepotrzebnych sporów, zabezpiecza też przed nieuczciwymi kontrahentami. Kancelaria dbając o interesy swoich  Klientów opiniuje umowy, doradza przed ich podpisaniem, zajmuje się również pełnym przygotowaniem tekstu umowy. Kancelaria oferujemy również pomoc na etapie negocjowania warunków kontraktów, reprezentując swoich Klientów w trakcie negocjacji. Kancelaria sporządza również inne pisma i dokumenty adresowane do instytucji publicznych i prywatnych kontrahentów.

prowadzenie rokowań, negocjacji i pertraktacji ugodowych

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w toku prowadzonych negocjacji, rokowań i pertraktacji ugodowych występując łącznie z Klientem lub samodzielnie, tak aby uzyskiwać jak najkorzystniejsze rozwiązania, dbając by interes Klienta był należycie chroniony. Kancelaria zapewnia profesjonalne wsparcie w trakcie trudnych rozmów, a w oparciu o aktualną sytuację prawną i faktyczną.

zlecenia niestandardowe, dostosowane do potrzeb i oczekiwań klienta

W związku z powszechną legislatyzacją i rozrostem skomplikowanych regulacji prawnych pomoc profesjonalnych doradców potrzebna jest w coraz większej liczbie przypadków. Kancelaria adw. Anny Sacharz – Czarnockiej jest dostoswana do potrzeb Klienta. Podczas rozmów z Klientem ustalamy każdorazowo,  jakie są jego potrzeby, dostosowując  zakres swoich usług do jego oczekiwań.